Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 24

Açılış Oturumu

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 08:30-10:15

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Namık Yaşar Özbek, Özcan Bör

Konu ve Konuşmacılar: 

08:30-08:45 / Açılış Konuşması

Namık Yaşar Özbek

08:45-09:00 / COVID-19 Şehidi Sağlık Çalışanlarına Saygı

Adalet Meral Güneş

09:00-09:15 / Gündüz Hoca’nın Ardından

Leyla Ağaoğlu, Ömer Devecioğlu, Sema Anak, Bülent Zülfikar, Zeynep Karakaş, Ayşegül Ünüvar

09:15-10:00 / Erciyes’te Nakil Yolculuğu

Türkan Patıroğlu

10:00-10:15 / Emeklilerimize Plaket Takdimi (TPHD Yönetim Kurulu)

Canan Vergin, Mualla Çetin, Gönül Aydoğan, Zafer Şalcıoğlu

COVID-19 ve Pediatrik Hematoloji

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 10:30-11:40

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Rejin Kebudi, Ülker Koçak

Konu ve Konuşmacılar: 

10:30-11:00 / COVID-19 Kliniği ve Hematolojik Bulguları

Deniz Tuğcu

11:00-11:30 / Hematoloji / Onkoloji Hastalarında COVID-19 Nasıl Yönetilmeli

Serap Karaman

11:30-11:40 / Soru ve Katkılar

Uydu Sempozyum 1 Takeda

Profilakside 32. Gün

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 12:00-13:00

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Murat Söker

Konu ve Konuşmacılar: 

Alphan Küpesiz

Yılmaz Ay

Uydu Sempozyum 2 Novo Nordisk

Guardian Çalışmaları ve Ötesi: Turoktokog Alfa ile Gerçek Yaşam Deneyimi

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 13:30-14:30

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Kaan Kavaklı

Konu ve Konuşmacılar: 

Can Balkan

Rolf Ljung

Hemoglobinopati Oturumu

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 15:00-15:40

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Mehmet Akif Yeşilipek, İlgen Şaşmaz

Konu ve Konuşmacı: 

15:00-15:30 / Hemoglobinopati Tedavisinde Yenilikler

Yeşim Aydınok

15:30-15:40 / Soru ve Katkılar

Uydu Sempozyum 3 Ali Raif

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 16:00-17:00

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Fatma Gümrük

Konu ve Konuşmacı: 

Hemoglobinopatilerde Transfüzyon Sonrası Demir Birikiminde 3 N

Ekrem Ünal

Sözel Bildiri 1

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 18:30-19:30

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Lale Olcay, Orhan Gürsel

Konu ve Konuşmacılar: 

Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında TRALL-BFM 2000 Tedavisi Sırasında Erken ve Geç Dönemde Ortaya Çıkan Yan Etkilerin Değerlendirilmesi

Dilvin Çelik Ateş

Çocuklarda Tromboz: İnönü Üniversitesi Deneyim

Yurday Öncül

Venöz Tromboemboli Tanısı ile İzlenen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Aylin Canbolat Ayhan

Yüksek Riskli Hasta Grubunda ECMO deneyimlerimiz

Aytül Temuroğlu

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastalarında COVİD-19 İnfeksiyonu Beklenenden Daha İyi Prognozlu Olabilir mi? Tek Merkez Kısa Dönem Raporu

Özlem Başoğlu Öner

Çocukluk Çağında Lösemi Gelişiminde Etkili Faktörler

Bergen Yavuz

Relaps/Refrakter Prekürsör B-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Blinatumomab Tedavisi Sonuçları: Türkiye Verisi

Adalet Meral Güneş

Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarımızın 10 Yıllık Tedavi Sonuçları: Çok merkezli çalışma

Adalet Meral Güneş

Çocukluk çağı trombozlarında PAI-1 Polimorfizminin Rolü

Ayşe Gonca Kaçar

Çocukluk Çağı İntrakardiyak Tromboz Hastalarının Klinik Özelliklerinin ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Işık Odaman Al

Sözel Bildiri 2

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 18:30-19:30

Salon: B Salonu

Oturum Başkanları:  Yıldız Yıldırmak, Hüseyin Tokgöz

Konu ve Konuşmacılar: 

Excel tabanlı kemoterapi kalıp ve tabelaları

Ali Ayçiçek

Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Tarafından İzlenen Olgularda Akut Gastroenterit Süreçlerinde Geniş Kapsamlı PCR Yöntemi ile Saptanan Bakteriyel ve Viral Etkenlerin Değerlendirilmesi

Uğur Tokdemir

Talasemi Major Olgularında Güncel Yönetim Ölçütlerine Uygun İzlem Normal Büyüme ve Gelişmeyi Desteklemekte midir?

Vagif Samadlı

Herediter Eritrosit Membran Bozukluğu Tarama Paneli

Mesude Falay

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Eritrosit ve Trombosit Transfüzyonu Uygulamaları ve Klinik Gidişe Etkisinin Araştırılması

Şebnem Uysal Ateş

Term Yenidoğanlarda ve Annelerinde B12 Vitamini Eksikliği Sıklığı ve Anne Beslenmesi İle İlişkisi

Arzu Akyay

Hematolojik ve Solid Organ Maligniteli Çocuk Hastaların Yoğun Bakım Ünitesine Kabulü ile İlgili Risk Faktörleri ve Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Çiğdem Kaya

Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Fungal Enfeksiyon Tedavilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Metin Yiğit

Febril Nötropenide Trombositopeni ve Trombosit Transfüzyonunun Ateş Süresine Etkisi

Berrak Öztosun

Çocukluk Çağı Lösemi Tedavisinde Sitozin Arabinosid Ateşinin Değerlendirilmesi

Melek Erdem

Beta Talasemi Majorlu Çocuk Hastalarda D Vitamini Eksikliğinin Miyokard Fonksiyonlarına Etkisi

Ayça Koca Yozgat

Sözel Bildiri 3

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 18:30-19:30

Salon: C Salonu

Oturum Başkanları:  Birol Baytan, Çetin Timur

Konu ve Konuşmacılar: 

İntrakranial Kanama Geçiren Hemofili Hastalarında Gelişen Uzun Ve Kısa Dönem Komlikasyonlar

Melike Sezgin Evim

Preoperatif Koagülasyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Emre Çapkınoğlu

Lösemi Tedavisi Almakta Olan Çocuklarda COVID-19 Pandemisinin Tedavi Sürecine Etkisi

Dilek Gürlek Gökçebay

Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması

Ecem Efendi

Modifiye St. Jude Total XV Tedavi Protokolü ile Tedavi Edilen Çocuk Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında L-Asparajinaz Hipersensitivitesi ile Sağkalım İlişkisi

Hülya Yılmaz

Çocukluk Çağı Hemanjiomlarının Tedavisinde Topikal Ve Oral Beta-Blokerlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Kerim Faruk Yüksel

İnfant Lösemi Hastalarının Değerlendirilmesi: Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Lösemi Alt Çalışma Grubunun Çok Merkezli Çalışması

Ali Fettah

Herediter Sferositozlu Hastaların Moleküler Spektrumu: Tek Merkez Deneyimi

Çağrı Coşkun

Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda L-Asparajinaz İlişkili Akut Pankreatit

Özlem Tüfekçi

Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları Etkenlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Fatma Demir Yenigürbüz

L-Asparajinaz Tedavisinde Allerjik Reaksiyonlar: Retrospektif Bir Analiz

Ayşe Şimşek

Poster Bildiri 1

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 19:30-20:30

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Ali Ayçiçek, Arzu Akyay

Konu ve Konuşmacılar: 

Ağır Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuk Hastalarda Vitamin D Düzeyi

Mustafa Çobanuşağı

Adolesanlarda Anormal Uterin Kanamaya Hematolog Gözüyle Yaklaşım

Özge Vural

Malignite Tanılı Çocuk Hastalarda Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu

Gökçe Pınar Reis

Akut Lösemili Çocuk Hastalarda Akut Karın ve Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Esra Arslantaş

Talesemi Majorlü Çocuk Hastalarda Kemik İliği Nakil Hazırlığı ve Sonuçları: Tek Merkez Çalışması

Ali Ayçiçek

Buzdolabında 33 Gün Beklemiş Kemik İliği Numunesinde 0. Güne Çok Yakın Akan Hücre Analizi Sonuçlar

Ali Ayçiçek

Akan Hücre Analizi ile Beyin Omurilik Sıvısında Kantitatif Olarak Blastların Temizlenmesinin Gösterilmesi

Ali Ayçiçek

6-24 Ay Arası Çocuklarda Demir Profilaksisine Uyum Durumunun ve Uyumsuzluk Nedenlerinin Belirlenmesi

Fatih Günay

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’na 2016-2018 Yılları Arasında Başvuran Anemili Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

İbrahim Eker

Poster Bildiri 2

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 19:30-20:30

Salon: B Salonu

Oturum Başkanları:  Barış Kuşkonmaz, Fatih Mehmet Azık

Konu ve Konuşmacılar: 

NGS ile Tanı Konan Nadir Konjenital Hemolitik Anemi Nedeni: GPI Eksikliği

Ayşe Gonca Kaçar

ADA-2 Eksikliği: İki Kardeş ve İki Farklı Klinik

Ayşe Gonca Kaçar

Nadir Bir Otoimmün Hemolitik Anemi Nedeni : Coronavirüs NL63

Zeliha Güzelküçük

Tek Doz K Vitamini Yapılan Prematüre Olguda Geç Hemorajik Hastalık: İntrakranial Kanama

Zeliha Güzelküçük

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İzole Ekstramedüller Nüks

Zeliha Güzelküçük

Akut lösemi tedavisi sırasında nadir bir nötropenik ateş tablosu: Akut sialadenit

Ersin Toret

Pandemi Döneminde Kanser Tanılı Üç Hastada Eş Zamanlı Gelişen Sol Alt Lob Pnömonisi

Özlem Terzi Duman

Rabdomyosarkom’da Kemik İliği Aspirasyonu Gerekli mi?

Simge Çınar Özel

Tuberoskleroz Tanılı Hastalarımızın İzlemi

Simge Çınar Özel

Poster Bildiri 3

 Tarih: 13.11.2020

Saat: 19:30-20:30

Salon: C Salonu

Oturum Başkanları:  Betül Orhaner, Yeşim Oymak

Konu ve Konuşmacılar: 

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği: Tek Merkez Deneyimi

Azize Ceren Kılcı

Demir Eksikliği ve Trombositoz

Şeyma Ünüvar Gök

Nörofibromatozis Tip 1: 52 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi

Burcu Kılınç Oktay

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocuk Hastalarda Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi

Ece Ocak

Familyal Hemofagositik Lenfohistiyositoz, Heterozigort Taşıyıcı Kardeş Vericide SSS Tutulumu, 2 Olgu Sunumu

Selime Aydoğdu

Çocukluk Çağında Akut Spinal Kord İnfarktüsü

Çağrı Coşkun

Çocukluk Çağında Edinsel Aplastik Anemi: Tek Merkez Deneyimi

Serap Karaman

Jinjival Hiperplazi Olgularının İncelenmesi

Dr. Saadet Akarsu

Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 08:00-08:20

Salon: A Salonu

Konu ve Konuşmacı: 

Arda Erdoğmuş

Kahvaltı Oturumu Pediatrik HLH’de Yeni Tedavi Seçenekleri

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 08:30-09:10

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Erol Erduran

Konu ve Konuşmacı: 

08:30-09:00 / Refrakter Olgularda Yeni Tedavi Yaklaşımı

Ali Al Ahmari

09:00-09:10 / Soru ve Katkılar

Ph(-) Maligniteler

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 09:30-10:20

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Gülyüz Öztürk, Nazan Sarper

Konu ve Konuşmacılar: 

09:30-09:50 / Ph Benzeri Lösemiler

Özlem Tüfekçi

09:50-10:10 / JMML

Emel Özyürek

10:10-10:20 / Soru ve Katkılar

Uydu Sempozyum 4 Farmanova & Novartis

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 10:30-11:30

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Yeşim Aydınok

Konu ve Konuşmacı: 

Şelasyon Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Yeni Bir Seçenek: Vexperda

Selma Ünal

Uydu Sempozyum 5 Roche

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 12:00-13:00

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Hale Ören, Bülent Antmen

Konu ve Konuşmacılar: 

Yeni Tanıda Değişen Yaklaşım

Selin Aytaç

İnhibitöre Farklı Bakış

Sinan Akbayram

Yenidoğanda Koagulasyon Oturumu

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 13:00-13:40

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Canan Albayrak

Konu ve Konuşmacı: 

13:00-13:30 / Yenidoğan Koagulasyon Sistemi Özellikleri

Ali Fettah

13:30-13:40 / Soru ve Katkılar

Uydu Sempozyum 6 Takeda

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 14:00-15:00

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Tiraje Celkan, Ayşegül Ünüvar

Konu ve Konuşmacı: 

Konjenital Protein C Eksikliğinin Tanı ve Tedavisi

Talia İleri

Trombosit Fonksiyonları ve Bozukluğu

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 15:00-15:40

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Mehmet Ertem

Konu ve Konuşmacı: 

15:00-15:30 / Trombosit Fonksiyonları ve Fonksiyon Bozuklukları: Tanı ve Tedavi

Emine Zengin

15:30-15:40 / Soru ve Katkılar

Uydu Sempozyum 7 Novartis

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 16:00-17:00

Salon: A Salonu

Oturum Başkanı:  Zeynep Karakaş

Konu ve Konuşmacı: 

Pediatrik İTP Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Revolade Deneyimi

Göksel Leblebisatan

Webinar on Pediatric and AYA ALL: Focus on Middle East Region

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 17:00-18:30

Salon: A Salonu

Konu ve Konuşmacılar: 

Current Paradigm and Long-Term Toxicities for Pediatric/AYA ALL

Franco Locatelli, MD, PhD

Bispecifics for Pediatric/AYA ALL

Patrick Brown, MD

CAR T Cells for Pediatric/AYA ALL

Rupert Handgretinger, MD

Lösemi Tanı ve Tedavisinde Güncellemeler

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 18:30-19:30

Salon: A Salonu

Oturum Başkanları:  Ahmet Faik Öner, Tunç Fışgın

Konu ve Konuşmacılar: 

18:30-18:50 / Hangi Hastalarda Profilaksi Verelim, Ne Kullanalım

Ahmet Koç

18:50-19:20 / Çocukluk Çağı Lösemilerinde NGS Uygulamaları

Ajlan Tükün

19:20-19:30 / Soru ve Katkılar

Ödül Töreni, Kapanış ve Dilekler (TPHD Yönetim Kurulu)

 Tarih: 14.11.2020

Saat: 19:30-20:00

Salon: A Salonu

Konu ve Konuşmacılar: